Godziny po niemiecku online dating dating po

Posted by / 16-Dec-2017 12:56

Godziny po niemiecku online dating

W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony.3.3.2.W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu.Pierwsza rata jest płatna przed rozpoczęciem kursu, drugą ratę należy zapłacić do 50 dni od zapisania się na kurs.W przypadku braku wpłaty drugiej raty do 50 dni kurs zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności przez Ucznia.3.1. Kursy językowe angielski online, niemiecki online i hiszpański online muszą zostać zrealizowane w określonym terminie.Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia.

3.4.1 i 3.4.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pojedynczych lekcji poza pakietem.3.6.

W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji.3.8.

Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie.

Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako odbyte nawet w przypadku niestawienia się na nich ucznia.3.3.1 Kurs językowy może zostać zawieszony jednorazowo bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu na maksymalnie 10 dni roboczych.

Zawieszenie kursu dotyczy zarówno pakietów miesięcznych jak i semestralnych.

godziny po niemiecku online dating-52godziny po niemiecku online dating-67godziny po niemiecku online dating-40

W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego (angielski przez skype, niemiecki przez skype, hiszpański przez skype) Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.2.2.